ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

"ПИЕР БУРДИЙО"

 ВИ ПРЕДЛАГА:

 

 

         *      ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА - 30 ЧАСА- СЪГЛАСНО ЧЛ. 84 АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА /ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР РАСТЕНЕВЪДСТВО/

       *  ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - 6 ЧАСОВ КУРС, СЪГЛАСНО изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ОСИГУРИТЕЛИ, ИМАЩИ ЛИЦА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ/

          * ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ - ПЪЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ / 150- ЧАСОВИ/:

       1 .    ЕКОЛОГИЯ

       2.     ЦВЕТАРСТВО

       3.     ПЧЕЛАРСТВО

       4.     ГОВЕДОВЪДСТВО

        5.    РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

        6.     ЛОЗАРОВИНАРСТВО

        7.    ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

        8.     ПОЛЕВЪДСТВО

 4. ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ -   ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  -  30  - ЧАСОВИ

 • ПЧЕЛАРСТВО

 • ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР

 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

ПЪЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА  ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

   

      9.    Компютърна графика

      10.  Графичен дизайнер

      11 . Финансова отчетност

      12.  Митническа и данъчна администрация

      13.  Митническо и данъчно обслужване

      14.   Бизнес – администрация

      15.   Програмист  - Програмно осигуряване

      16.    Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

      17.   Строителен техник    - Строителство и архитектура

      18.   Фермер   -  Земеделец 

       19.   Агроекология

       20.   Социален асистент            

                                                               -  Подпомагане на деца         

                                                               -  Подпомагане на възрастни

       21. Организация на хотелиерството

       22. Организация на туризма и свободното време

       23. Селски туризъм

       24. Фризьорство

       25. Козметика

       26.  Масаж

       27. Маникюр, педикюр и ноктопластика

       28. Банкова охрана и инкасова дейност

       29. Лична охрана

       30.  Физическа охрана на обекти

       31.  Строител

 •                   *  -    Кофражи

 •                   *  -    Армировка и бетон

 •                   *   -    Зидария

 •                   *   -    Мазилки и шпакловки

 •                   *   -    Вътрешни облицовки и настилки

 •                   *   -    Външни облицовки и настилки

 •                   *   -    Бояджийски работи

 •                   *   -    Строително дърводелство

 •                   *   -    Строително тенекеджийство

 •                    *   -    Покриви     

 •                                                                  

 • 32.  Строител – монтажник

 •                     *  -    Стоманобетонни конструкции

 •                     *   -    Метални конструкции

 •                      *   -    Сухо строителство

 •                     *     -     Дограма и стъклопоставяне

 •                     *   -     Изолации в строителството

 •                                                                                                                                                                                                                    33.    Готвач - Производство на кулинарни изделия и напитки                                                                                                                                                                                                    34.ОБУЧЕНИЕ КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА- ПРОЕКТ "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

КОНТАКТИ:  www.pier-burdio.com гр. ПЛОВДИВ      БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57 тел. 0893 36 77 00

      

 


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  "ПИЕР БУРДИЙО"

 


одобрен от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)  да обучава на  тема ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА” - 30 ч, за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. /ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР РАСТЕНЕВЪДСТВО/

 Форма на обучение: - Дистанционна

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:

 • Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
 • Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.  

Издавани документи при успешно завършване на курс: Удостоверение за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията .

Съгласно чл. 87, ал. 2, т. 2: Сертификатът се издава със срок на валидност 10г.
Забележка: Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба са продават само на лица, които притежават Сертификат по чл. 83.  

  Санкции:

 • Който използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 400 до 1400 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.
 • Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
 • Който извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.  

Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита:


•           Фунгициди

•           Инсектициди         

•           Акарициди

•           Нематоциди

 

Списък с продукти за растителна защита, на които активните вещeства са в приложение ІІ на регламент (ЕО) № 889/2008

 

•           Родентициди

•           Лимациди

 

•           Репеленти

•           Феромони

•           Хербициди

•           Десиканти

•           Растежни регулатор

 

КОНТАКТИ:  www.pier-burdio.com  гр. ПЛОВДИВ   БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57

гр. АСЕНОВГРАД    УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II № 12               тел. 0893 36 77 00

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

"ПИЕР БУРДИЙО"

 

 ВИ ПРЕДЛАГА:

  

1.        ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА - 30 ЧАСА- СЪГЛАСНО ЧЛ. 84 АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА /ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР РАСТЕНЕВЪДСТВО/

 

 

 

 

 

2.         ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - 6 ЧАСОВ КУРС, СЪГЛАСНО изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ОСИГУРИТЕЛИ, ИМАЩИ ЛИЦА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ/

 

 

 

 

 

 

 

   3 . ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ - ПЪЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ / 150- ЧАСОВИ/:

 

 

 

- ЕКОЛОГИЯ

 

- ЦВЕТАРСТВО

 

- ПЧЕЛАРСТВО

 

- ГОВЕДОВЪДСТВО

 

- РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

- ЛОЗАРОВИНАРСТВО

 

- ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

 

- ПОЛЕВЪДСТВО

 

 

 

 

 

 

 

                         4.  ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ -   ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  - 30  - ЧАСОВИ

  

-        ПЧЕЛАРСТВО

 

-         ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР

 

-         ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

 

 

 

 

 

ПЪЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО  ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

 

 

 

 

 

 

 

5. Компютърна графика

  

6. Графичен дизайнер

  

7. Финансова отчетност

  

8. Митническа и данъчна администрация

  

9. Митническо и данъчно обслужване

  

10.         Бизнес – администрация

  

11.         Програмист - Програмно осигуряване

  

12.         Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

  

13.         Строителен техник

 

- Строителство и архитектура

  

14. Фермер   -  Земеделец 

  

15.          Агроекология

  

16.          Социален асистент                                             

 

              -  Подпомагане на деца                             

 

             - Подпомагане на възрастни

  

17.          Организация на хотелиерството

  

18.          Организация на туризма и свободното време

  

19.          Селски туризъм

  

20.          Фризьорство

  

21.          Козметика

  

22.          Масаж

  

23.          Маникюр, педикюр и ноктопластика

  

24.          Банкова охрана и инкасова дейност

  

25.          Лична охрана

  

26.          Физическа охрана на обекти

  

27.    Строител

 

-         Кофражи

 

-         Армировка и бетон

 

-         Зидария

 

-         Мазилки и шпакловки

 

-         Вътрешни облицовки и настилки

 

-         Външни облицовки и настилки

 

-         Бояджийски работи

 

-         Строително дърводелство

 

-         Строително тенекеджийство

 

-         Покриви

 

 

 

28.     Строител – монтажник

 

-         Стоманобетонни конструкции

 

-         Метални конструкции

 

-         Сухо строителство

 

-         Дограма и стъклопоставяне

 

-         Изолации в строителството

 

 

 

29.     Готвач - Производство на кулинарни изделия и напитки

 

 

 

30.    ОБУЧЕНИЕ КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА- ПРОЕКТ "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

                                             

 

 

 

 

      КОНТАКТИ:                                           www.pier-burdio.com

 

 

 

гр. ПЛОВДИВ      БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57

 

гр. АСЕНОВГРАД    УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II № 12

 

 

 

тел. 0893 36 77 00

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПИЕР БУРДИЙО ООД

ГР. ПЛОВДИВ  БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57

ГР. АСЕНОВГРАД УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II 12

ТЕЛ. 0893 36 77 00

 

 

ТЕМА ОБУЧЕНИУЕ

 

 

БРОЙ ЧАСОВЕ

 

 

 

 

ЕКОЛОГИЯ

150 Ч

 

 

ГОВЕДОВЪДСТВО

150Ч

 

 

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ

150Ч

 

ЛОЗАРО- ВИНАРСТВО

150Ч

 

 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

150Ч

 

 

ПОЛЕВЪДСТВО

150Ч

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

 

 

30 Ч

 

 

 

 

 

 

 ПЧЕЛАРСТВО

30Ч

 

 

ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР

 

30 Ч

 

 

 

 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

 

30Ч

 

 

 

 

 

 

 ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

6 Ч